Sunday, December 13, 2009

ورود ممنوع

و

این بار

به سادگی کشیدنِ یک سیگار

تمام میشوی

.


4 comments:

آدم آهنی said...

بار دیگری هم هست؟

najur said...

لذت سیگار همیشه ناتمام است
تا نخ بعدی

آقا مانی said...

بگیرش. داره می ره

Anonymous said...

شاید به سادگی کشیدن آن سیگار
چقدر خسته بودی
بوس